Menu
Sobre Adam i sobre Eva (I)

Sobre Adam i sobre Eva (I)

En el nostre muntatge teatral sobre pintures rupestres, El teló de pedra parlem molt de l’origen de les pintures, i evidentment també sobre l’origen de l’ésser humà.

Som una espècie que sempre s’ha preguntat qui som i d’on venim, i evidentment quan vam escriure El teló de pedra vam decidir mostrar l’enfrontament que va tenir el descobriment d’altamira davant els dogmes establerts per l’església.

I sorprenentment, en aquest apartat se’ns va obrir un nou capítol vertaderament apassionant: la figura d’Adam i Eva al Gènesi. Qui eren? Què representava el seu pecat?

Pasted Graphic
L’Adam i Eva d’Albrecht Dürer.
Fotografia: The Yorck Project

De moment, deixarem les referències d’Adam i Eva a El teló de pedra per a una segona entrada d’aquest blog, i de moment us explicarem el que en un primer moment més ens va sorprendre d’Adam i Eva, i que va ser precisament el seu ampli ventall d’interpretacions.

Sempre ens va semblar molt enaltidora, la maleabilitat dels mites de la grècia clàssica, que tenien força llibertat per a alterar les històries que explicaven de déus i humans; de fet, era força habitual entendre-ho com a un valor positiu, per a entendre millor aquests misteris des d’un nou punt de vista, o il·luminant punts de les biografies que fins llavors havien restat inexplorades. I així, els mites grecs van anar creixent, desplegant-se i desenvolupant-se exponencialment, com un arbre.

En la nostra cultura cultura catòlica no estem tan acostumats a reinterpretar els nostres dogmes bíblics, però si en fem una anàlisi històrica veurem que es tracta d’uns textos que sempre han facilitat diverses interpretacions.

La mateixa Bíblia és força laxa, en aquest sentit, i fins i tot es contradiu a si mateixa, en diverses ocasions. A mi sempre m’ha donat la impressió que quan, en el primer capítol del Gènesi, s’afirma que el sisè dia de la creació “Déu va crear l’home i la dona”, es fa amb caràcter de simultaneitat. No s’afirma que va crear L’home, i més endavant la dona, sinó que al sisè dia va crear-los a tots dos. Si llegim fins aquí, cada lector en pot treure les seves conclusions.

No és fins al segon capítol, que en la Bíblia es parla de l’ordre amb què aquests van ser creats:
“De la costella que havia pres a l’home, el Senyor-Déu va fer-ne l adona, i la presentà a l’home.
L’home exclamà: “Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn! El seu nom serà ‘dona’, perquè ha estat presa de l’home.”

Evidentment, fent-ne una lectura lineal, nosaltres com a lectors contemporanis tendim a pensar que se’ns fa un aclariment del que se’ns ha presentat al capítol anterior. Però avui tenim una percepció molt clara que la Bíblia no es va redactar linealment, i amb una gran probabilitat aquests dos fragments fan referència a dues tradicions diferents que s’ha unificat posteriorment, de manera molt similar a les variables dramàtiques que els dramaturgs de la grècia clàssica tenien permès adaptar, algunes de les quals es van acabar convertint en canòniques.

De fet, el primer que ens hauria de fer sospitar que en realitat es tracta de dos fragments diferenciats -en els què hi podria haver alguns punts de conflicte- radica principalment en què fa servir noms diferents per referir-se al creador. En el primer capítol, on no s’especifica si l’home i la dona van ser creats alhora o no, es diu que ‘Déu’ els va crear, mentre que al capítol següent fa referència al ‘Senyor-Déu’.

Pasted Graphic 1
Mostres enFenici, Arameu i Hebreu del tetragrama
que en alfabet llatí costumem a transcriure IHVH.

Avui dia, el consens general afirma que aquestes dues entitats provenen de tradicions diferents. La primera en hebreu s’anomenaria ‘Elohim’, originària del segle VIII a.C., mentre que la segona entitat fa referència a la denominació ‘IVHH’, tres segles més antiga.

Es tracta evidentment d’un cas de sincretisme, en el què dues cultures diferents -o dues variants diferents d’un mateix origen- van acabar unificant les seves interpretacions sobre l’origen del món.

Però què passaria, si a la Biblia afirmés que Eva no va ser creada després de l’home? I si ella també també hagués estat creada directament per Déu, i no fos producte del seu homònim masculí?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *